Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Marcin Bartyński            04 września 2017            Komentarze (0)

Wiem, że niektórzy lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie noszą się z zamiarem przekształcenia tych praktyk w podmioty lecznicze.

Z różnych powodów. Najważniejsze to:

 1. podmiot leczniczy może zatrudniać innych lekarzy, natomiast lekarz działający w ramach praktyki lekarskiej nie może,
 2. kontrakty z NFZ – zawarcie niektórych umów przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki leczniczej jest niemożliwe.

Od czego warto zacząć przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy?

Od wyboru formy działalności. Można wybrać spośród między innymi następujących form:

 1. jednoosobowa działalność gospodarcza – wpis do CEIDG,
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. spółka jawna,
 4. spółka cywilna,
 5. spółka partnerska.

Następnym krokiem jest – zgodnie z wyborem – rejestracja podmiotu w CEIDG lub w KRS. Dokonując wyboru formy udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiedz sobie między innymi na następujące pytania:

 1. czy masz zamiar zatrudniać w ramach podmiotu leczniczego innych lekarzy?
 2. czy oprócz podmiotu leczniczego masz zamiar prowadzić praktykę lekarską?
 3. czy prowadząc podmiot leczniczy masz zamiar zatrudnić się jako pracownik w innym podmiocie leczniczym?
 4. czy przewidujesz w przyszłości zaprosić do współpracy inne osoby?

Po rejestracji podmiotu w CEIDG lub w KRS podmiot ten powinien zapewnić sobie pomieszczenia, gdzie będzie wykonywana działalność lecznicza. Pomieszczenia powinny spełniać warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne, instalacyjne opisane w rozporządzeniach.

Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy ubezpieczenia OC – ma ona objąć szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ostatnim krokiem będzie złożenie wniosku o wpis podmiotu leczniczego do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Wojewoda ma obowiązek dokonania wpisu w terminie 30 dni od prawidłowego złożenia wniosku.

Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Jeżeli wojewoda nie dokonał wpisu po upływie 30 dni od prawidłowego złożenia wniosku, działalność leczniczą można zacząć po upływie 40 dni od złożenia wniosku – po uprzednim zawiadomieniu wojewody na piśmie o rozpoczęciu działalności.

Przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. – zmiana wpisu w rejestrze podmiotów leczniczych

Marcin Bartyński            02 sierpnia 2017            Komentarze (0)

W tym tygodniu odbyłem z czytelnikami bloga kilka rozmów telefonicznych na temat przekształcenia podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. W niektórych rozmowach wracał temat zmian we wpisie do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę.

Otóż w terminie 14 dni od dnia wpisania podmiotu leczniczego do KRS należy dokonać stosownych zmian w rejestrze – między innymi w zakresie nazwy, formy organizacyjno-prawnej, REGONu, NIPu.

Zmiana wpisu podlega opłacie w wysokości 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłaty nagród z zysku. Obecnie opłata wynosi ok. 214 zł i stanowi dochód budżetu państwa.

W przypadku niezgłoszenia zmian w terminie wojewoda może nałożyć na podmiot leczniczy karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Najpopularniejsze wpisy i blogi w ciągu ostatniego roku

Marcin Bartyński            29 maja 2017            Komentarze (0)

Dzisiaj zajrzałem do statystyk bloga i wyczytałem, że w ciągu ostatniego roku najpopularniejszy artykuł to ten o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Na drugim miejscu znalazł się jeden z najstarszych artykułów na blogu: Plan przekształcenia – wzór – pisany w czasach, gdy byłem jeszcze aplikantem. Wpis jak najbardziej aktualny, chociaż ja dzisiaj stosuję nieco inny wzór:)

Na trzecim miejscu – chyba dzięki odesłaniu z poprzedniego wpisu – znalazł się inny stary artykuł: Kapitał zakładowy spółki przekształconej. Warto wiedzę teoretyczną z tego artykułu uzupełnić sobie o moje praktyczne doświadczenia związane z wysokością kapitału zakładowego, opisałem je we wpisie: Czy ujemna wartość bilansowa jest przeszkodą do przekształcenia?.

Czwarte miejsce zajął wpis Dokumenty potrzebne do przekształcenia. W niektórych wypadkach warto do tej listy dodać plan przekształcenia, postanowienie o powołaniu biegłego rewidenta oraz opinię biegłego.

Wreszcie piąte miejsce: Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. – nie spóźnij się z planem przekształcenia. Temat ten wracał w wielu następnych wpisach.

Blogowe statystyki powiedziały mi także, do których blogów w ciągu ostatniego roku najczęściej trafialiście z mojego bloga (za pośrednictwem linków). Podaję listę ułożoną według największej liczby kliknięć:

 1. Podatki dla prawnika – świetny blog mec. Moniki Markisz; blog nie tylko dla prawników i nie tylko o podatkach;
 2. Legalna apteka – blog mec. Adama Szurpickiego dla farmaceutów; ostatnio zaczął prowadzić drugiego bloga Nowe prawo farmaceutyczne;
 3. Podatki i medycyna – kolejny blog podatkowy, tym razem doradcy podatkowego Bartosza Łukaszczuka – o podatkach w prawie medycznym.

Przekształcenie podmiotu leczniczego w sp. z o. o. – obowiązki wobec NFZ

Marcin Bartyński            23 maja 2017            2 komentarze

Jeżeli rozważasz przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. i masz zawarty kontrakt z NFZ, to wczytaj się w ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Znajdziesz tam przepis, który nakłada na podmiot leczniczy obowiązek poinformowania NFZ o zamiarze „dokonania zmian podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających istotny wpływ na sposób realizacji umowy”. Właśnie przekształcenie jest taką zmianą podstaw formalno-prawnych.

Obowiązek poinformowania NFZ o zamiarze przekształcenia należy wykonać najpóźniej na 30 dni przed dniem przekształcenia. A najpóźniej 7 dni od dnia przekształcenia należy przedłożyć NFZ dokument potwierdzający fakt przekształcenia.

Jeżeli nie wykonasz tych obowiązków, narażasz się na karę umowną.

Podejście sądów rejestrowych do uczestników postępowania

Marcin Bartyński            19 maja 2017            Komentarze (0)

Chciałbym dzisiaj  napisać kilka słów o moich doświadczeniach z sądami rejestrowymi w sprawach związanych z przekształceniami. Wspominałem już na tym blogu, jak ważny dla spółki przekształcanej jest dzień przekształcenia – dzień wpisu spółki do rejestru. Że warto przygotować się na ten dzień, gdyż wtedy następuje koniec działalności przedsiębiorcy, a zaczyna działać spółka. Że ma to związek z prawidłowym oznaczeniem faktur, paragonów etc.

I że w związku z tym warto wyznaczyć konkretny termin na dzień przekształcenia i wnosić do sądu o rejestrację spółki w tym konkretnym dniu.

Czasami sąd nie dotrzyma tego terminu z przyczyn od siebie niezależnych. Np. padnie system.

Czasami sąd nie dotrzyma tego terminu z przyczyn od siebie zależnych. Jednemu z moich klientów nie uczyniono zadość prośbie o rejestrację spółki w danym dniu z dwóch przyczyn:

 • okazało się, że w dniu, w którym miała nastąpić rejestracja spółki, cały wydział KRS miał szkolenie. Co prawda przed złożeniem wniosku można było zadzwonić do sekretariatu i próbować się dowiedzieć, czy dany dzień jest realny na rejestrację, jednakże z drugiej strony można się zastanowić nad tym, czy wydział nie mógłby publicznie poinformować o utrudnieniach w rejestracji w danym dniu (np. utrudnieniach związanych ze szkoleniem). Dzień przekształcenia ma znaczenie i naprawdę jest ważny dla przedsiębiorców!
 • drugą przyczyną było wezwanie do 1) przedłożenia planu przekształcenia, postanowienia o wyznaczeniu biegłego rewidenta i opinii biegłego rewidenta lub do… 2) wskazania sygnatury akt, w których ta dokumentacja się znajduje (!!!!!!!). Zaznaczam, że w tej sprawie plan przekształcenia wraz z opinią i postanowieniem o powołaniu biegłego znajdował się w aktach sprawy. Numer sprawy można ustalić w ciągu 5 minut chociażby w biurze obsługi interesanta, nie ma potrzeby wzywać do tego wnioskodawcy. Dzień przekształcenia naprawdę ma znaczenie!

Bardzo często jednak udaje się zarejestrować spółkę w wybranym przez przedsiębiorcę dniu. Między innymi dzięki możliwości skontaktowania się dwa dni wcześniej z referendarzem (na szczęście są jeszcze sądy, w których taka możliwość istnieje), który potwierdzi, że wszystkie dokumenty są poprawne, albo wskaże, co jego zdaniem trzeba poprawić.