Skontaktuj się

Sprzedam przychodnię POZ w Warszawie

Marcin Bartyński18 czerwca 2020Komentarze (0)

Sprzedam przychodnię POZ w Warszawie:

– własny punkt pobrań do badań,

– Podstawowa Opieka Zdrowotna  +  komercyjna w zakresie: interna, ginekologia, ortopedia, endokrynologia, okulistyka, dermatologia, kardiologia,  psychiatria, rehabilitacja, szczepienia, medycyna podróży,

– przychodnia posiada wszelkie możliwe wpisy w rejestrze podmiotów leczniczych pozwalające na pozyskanie kontraktów specjalistycznych z NFZ,

– przychodnia posiada sprzęt diagnostyczny umożliwiający leczenie w/w specjalizacjach,

– bardzo dobrze postrzegana w lokalnej społeczności, odnotowuje ciągły napływ nowych pacjentów,

– przychodnia jest w trakcie stałego stabilnego wzrostu – objawia się to powiększaniem portfela zarówno pacjentów objętych opieką w zakresie NFZ, jak i pacjentów komercyjnych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Czy spółka przekształcona ma prawo do ulgi za zakup nowej kasy fiskalnej?

Przed tym dylematem stanął zarząd nowej spółki powstałej w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej.

Sąd zarejestrował spółkę w październiku, a w kolejnych miesiącach spółka nabyła 121 kas fiskalnych. Zewnętrzna firma zainstalowała wszystkie kasy w punktach handlowych spółki. Następnie spółka w deklaracji VAT-7 wykazała kwotę 84 700 zł do zwrotu za zakup tych kas. Zgodnie bowiem z ustawą o VAT:

Podatnicy (…) mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Istotne jest to, że skorzystać z ulgi mogą tylko ci podatnicy, u których dopiero powstał obowiązek stosowania kas fiskalnych. Bo np. dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą.

Urząd skarbowy stanął na stanowisku, że ulga za zakup kas spółce przekształconej nie przysługuje

I wydał decyzję, w której, określając kwotę podatku należnego, nie uwzględnił ulgi za zakup 121 kas fiskalnych.

Urząd skarbowy stwierdził, że:

  • przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. powoduje wstąpienie spółki w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy,
  • a więc spółka „przejęła” w wyniku przekształcenia istniejący obowiązek przedsiębiorcy do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot VATu przy pomocy kas fiskalnych,
  • prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko raz w ciągu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • z ulgi skorzystał już przedsiębiorca, a więc nie może z niej skorzystać ponownie spółka.

Jednak sąd administracyjny przyznał rację spółce

Oczywiście spółka złożyła odwołanie, a potem skargę na decyzję organu skarbowego. Sąd administracyjny wytłumaczył urzędowi skarbowemu, że spółka ma jednak prawo do ulgi.

Sąd zwrócił uwagę na następujący przepis ordynacji podatkowej:

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Otóż z tego przepisu wynika, że spółka wstępuje tylko w prawa przedsiębiorcy, a nie obowiązki wynikające z przepisów podatkowych.

Zatem spółka nie „przejęła” od przedsiębiorcy obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych. W chwili rejestracji dopiero rozpoczęła ewidencjonowanie.

Brak jest zatem podstaw prawnych dla odmowy przyznania spółce ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie punktu aptecznego w spółkę z o. o. nadal możliwe

Właśnie mijają trzy lata od wprowadzenia Apteki dla aptekarza. Ustawa stała się gwoździem do trumny dla wielu rodzinnych biznesów, gdyż wprowadziła zakaz przekształcenia apteki w spółkę z o. o. Tym samym pozbawiła nie-farmaceutów możliwości prowadzenia apteki po śmierci ich rodziców.

AdA wpłynęła negatywnie nie tylko na właścicieli. Przede wszystkim ograniczyła dostęp do aptek niektórym pacjentom. W raporcie Skutki regulacji Apteki dla aptekarza po 2,5 roku funkcjonowania czytamy:

Od wejścia w życie regulacji „Apteka dla aptekarza” aż w 86 wsiach i małych miastach zamknięto jedyną funkcjonującą placówkę apteczną. W ich miejsce nie pojawiła się żadna nowa, zaopatrująca mieszkańców w leki.

Pewien przedsiębiorca ze Śląska miał wątpliwości, czy zakaz przekształcenia w spółkę z o. o. dotyczy także punktów aptecznych. Zwrócił się ze stosownym pytaniem do swojego WIFu. I otrzymał odpowiedź, że przekształcenie punktu aptecznego w sp. z o. o. nie powoduje utraty zezwolenia.

Przekształcenie punktu aptecznego w spółkę z o. o. nie powoduje utraty zezwolenia

Prawo farmaceutyczne wprost stanowi, że punkty apteczne mogą prowadzić także spółki z o. o.

Punkty apteczne może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.

WIF stanął na stanowisku, że zakaz przekształcenia byłby sprzeczny z zasadą, że osoba prawna może prowadzić punkty.

Koszt przekształcenia punktu aptecznego w spółkę z o. o.

Największym kosztem przekształcenia punktu aptecznego w spółkę z o. o. będzie wynagrodzenie dla biegłego rewidenta. Wyniesie ok. 4 tys. zł. Taksa notarialna razem z wszystkimi wypisami może wynieść 1 – 1,5 tys. zł. Są to kwoty netto. Następnym kosztem będą opłaty sądowe – w sumie 900 zł.

Innym wydatkiem będzie koszt obsługi prawnej, wymiany kasy fiskalnej i zmiany zezwolenia.

Ile to trwa?

To zależy od kilku czynników. Po pierwsze, jak długo zajmie księgowej opracowanie sprawozdania finansowego. Po drugie, czy sąd rejestrowy będzie sprawnie rozpatrywać nasze wnioski. Termin 3-miesięczny jest terminem realnym. Aczkolwiek można się sprężyć i sprawę załatwić szybciej. Najszybciej obsłużone przeze mnie przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. trwało 1,5 miesiąca.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Czy w stanie epidemii możliwa jest rejestracja podmiotu leczniczego?

W stanie epidemii wszystko działa tak jakby wolniej, niektóre urzędy nie załatwiają spraw. Urzędnicy przecież też mogą przebywać na zasiłkach opiekuńczych, bo przedszkola są zamknięte; a te, które są otwarte, działają na pół gwizdka. Jednak wydaje się, że większość urzędów funkcjonuje w miarę normalnie.

A czy urzędy wojewódzkie rejestrujące podmioty lecznicze również funkcją w miarę normalnie?

Zwróciłem się z tym pytaniem do właściwych wydziałów niektórych urzędów. Otrzymałem takie oto odpowiedzi.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 maja 2020 r. przesłane pocztą elektroniczną do Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące udzielenia informacji na temat działania Urzędu ze względu na stan epidemii, uprzejmie informuję, że sprawy związane z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą od 2013 r. załatwiane są elektronicznie poprzez stronę https://rpwdl.csioz.gov.pl.

Dodatkowo wiem, że w Warszawie czas oczekiwania na wpis nie przedłużył się w dobie epidemii i wynosi ok. 2 tygodnie.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

(…)
Odnosząc się do kwestii rejestracji podmiotu leczniczego w załączeniu przesyłam kartę usług z opisaną procedurą wpisu podmiotu do rejestru. Jednocześnie zgodnie z ustawą o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru oraz wydaje zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem, natomiast „przeciętny” czas oczekiwania zależny jest od aktualnej liczby wniosków.

Czyli tutaj rejestracja odbywa się też bez problemów.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dzień dobry,

wszelkie sprawy związane z procedurą wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) prowadzone są elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl. Podstawowe informacje w tym zakresie znajdzie Pan na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod adresem https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestr-podmiotow-leczniczych.

Termin dokonywania wpisów do rejestru wynosi 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku do rejestru.

Również w tym przypadku urząd nie wskazał na żadne trudności przy rejestracji podmiotu leczniczego.

Inne urzędy

Nie wysyłałem pytania do wszystkich urzędów. Podejrzewam jednak, że również pozostałe urzędy funkcjonują bez większych trudności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Sprzedam aptekę – Lidzbark Warm. w województwie warmińsko-mazurskim.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt:

  • tel. 602-490-321,
  • adres e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com