Skontaktuj się

Sprzedam aptekę – Kwidzyn w województwie pomorskim.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt:

 • tel. 602-490-321,
 • adres e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Uwaga, spółki! W pierwszej połowie kwietnia ma wejść w życie nowy obowiązek (według stanu prawnego na dzień sporządzenia tego wpisu). Zarządcy spółek będą musieli zgłaszać dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dane w rejestrze gromadzi minister finansów.

Jakie dane podlegają zgłoszeniu do rejestru?

Następujące dane o beneficjentach rzeczywistych:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESELu,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Spółki mają także obowiązek zgłosić dane członka zarządu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki.

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym zawsze będzie osoba fizyczna.

W zdecydowanej większości spółek z o. o. beneficjentem rzeczywistym będą po prostu wspólnicy (osoby fizyczne), którym przysługuje więcej niż 25% udziałów. Jednakże jest to bardzo uproszczona definicja pojęcia „beneficjent rzeczywisty”.

Ustawowa definicja tego pojęcia jest dużo bardziej skomplikowana:

rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Definicja ta jest na dosyć wysokim poziomie abstrakcji (jest bardzo nieostra). Dlatego też ustawa wymienia osoby, które powinny być uznane za beneficjentów rzeczywistych:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • a w przypadku braku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości wspólników lub akcjonariuszy – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze.

Które spółki muszą zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • sp. komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne niebędące spółkami publicznymi.

Oznacza to, że obowiązkowi zgłoszenia nie podlegają spółki partnerskie oraz spółki cywilne.

Jaki jest termin na zgłoszenie?

7 dni od zarejestrowania spółki w KRS lub od daty zaistnienia zmiany informacji podlegającej wpisowi. Jednakże do biegu terminu nie wlicza się sobót ani dni wolnych od pracy.

Natomiast w stosunku do spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r. – termin na zgłoszenie upływa 13 kwietnia 2020 r. Aczkolwiek od razu dodam, że w związku z epidemią koronawirusa władze zapowiadają, że przesuną ten termin o 3 miesiące. Na dzień dzisiejszy jednak żadne przepisy nie zostały jeszcze uchwalone.

Jakie są kary za niewykonanie tego obowiązku?

Kary są bardzo dotkliwe. Nawet do jednego miliona złotych. I to nie tyle za niezgłoszenie, co za niezgłoszenie w terminie.

Spółki wymienione w art. 58, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Jak zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można zgłosić tylko drogą elektroniczną. Przez wypełnienie specjalnego formularza zamieszczonego na stronie ministerstwa.

Aby zgłosić dane, trzeba dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem ePUAP.

Jeżeli chcesz, żebym pomógł wypełnić Tobie ten formularz, zapraszam do kontaktu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Wczoraj rząd ogłosił założenia do pakietu przepisów mających ratować polską gospodarkę przed kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa.

Według retoryki rządu „na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów”:

 • bezpieczeństwo pracowników,
 • finansowanie przedsiębiorstw,
 • ochrona zdrowia,
 • wzmocnienie systemu finansowego,
 • program inwestycji publicznych.

Jak to będzie wyglądało w praktyce w przypadku małego przedsiębiorstwa, np. restauracji?

 • Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm (z możliwością umorzenia),
 • Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS,
 • Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat,
 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych,
 • Możliwość świadczenia usług na dowóz,
 • Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy,
 • Wakacje kredytowe,
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk,
 • Przesunięcie płatności za media,
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców,
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek,
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

Czy tarcza antykryzysowa uratuje małe firmy?

Powiem dosadnie. Niektóre propozycje to kpina z małych firm, które zostały objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Weźmy przykład przedsiębiorcy prowadzącego restaurację w galerii handlowej, zatrudniającego kilku pracowników. Przecież 13 marca wieczorem minister zdrowia ogłosił, że od północy ów przedsiębiorca ma zamknąć do odwołania swoją placówkę.

Praktycznie z godziny na godzinę – z przyczyn leżących po stronie rządu – stracił źródło swoich przychodów. Jednocześnie co miesiąc musi wpłacać ZUSowi tysiące złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych. I ten dług będzie mu narastać z miesiąca na miesiąc. Nie może zawiesić działalności gospodarczej, bo zatrudnia pracowników.

I co proponuje rząd w ramach tarczy?

Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty składek ZUS.

Czyli skończy się epidemia, przedsiębiorca wznowi działalność i na dzień dobry będzie musiał zapłacić składkę w podwójnej wysokości – bieżącą i zaległą! Ewentualnie będzie mógł ubiegać się o rozłożenie tych składek na raty.

Otóż realna pomoc powinna polegać nie na odroczeniu lub rozłożeniu na raty składek, czyli systematycznemu zadłużeniu, ale na ich umorzeniu.

Jednakże z drugiej strony – żeby nie tylko narzekać, ale też i pochwalić – interesującą propozycją tarczy są wakacje kredytowe oraz przedłużenie kredytów obrotowych.  Istotna może być też prolongata ważności pozwoleń na prace udzielonych cudzoziemcom.

Co moim zdaniem powinno wejść w skład tarczy antykryzysowej?

Moim zdaniem szczególnymi przywilejami powinny być objęte te gałęzie, którym rząd zakazał prowadzenia działalności gospodarczej, np. ów przedsiębiorca prowadzący restaurację czy sieć restauracji w galerii handlowej.

O co należałoby uzupełnić tarczę antykryzysową? Przede wszystkim:

 • umorzenie, a nie odroczenie płatności składek ZUS – i za siebie, i za pracowników – przynajmniej w branżach dotkniętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ewentualnie możliwość zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej także w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających pracowników – przynajmniej w branżach, które zostały dotknięte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • umorzenie podatku od nieruchomości,
 • natychmiastowy zwrot VAT,
 • natychmiastowy zwrot środków ze split payment.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Wirus: dzień czwarty

Marcin Bartyński17 marca 20204 komentarze

Wprawdzie pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został potwierdzony 4 marca, jednak ja zaczynam prowadzenie swojego dziennika od 14 marca. W tym dniu bowiem weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia o wprowadzeniu na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego. Stąd tytuł dzisiejszego wpisu – „Wirus: dzień czwarty”.

Sądy rejestrowe nadal działają

Koronawirus wywrócił do góry nogami wiele dziedzin naszego życia. Jednakże sądy rejestrowe – jak się wydaje – nadal funkcjonują w miarę normalnie. Nie oznacza to jednak, że nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Np. nie ma możliwości złożenia wniosku na biurze podawczym. Można tylko za pośrednictwem poczty.

Przesyłki, które są doręczone do sądu, nie są od razu otwierane. Najpierw muszą przejść 24-godzinną kwarantannę.

Zatem wydaje się, że dopóki będzie działać poczta, sądy będą przyjmować i procedować wnioski o rejestrację. Szkoda, że nie udało się wdrożyć systemu teleinformatycznego do składania wniosków tylko drogą elektroniczną. Miał on wejść w życie 1 marca, ale ministerstwo nie zdążyło i termin został przesunięty o rok.

Kancelarie notarialne

Natomiast może być trudniej ze znalezieniem kancelarii notarialnej do sporządzenia aktu. Notariusze po kolei odwołują czynności i zamykają swoje kancelarie.

Do rejestracji sp. z o. o. pozostaje S24. Jednakże nie ma możliwości skorzystania z S24 przy przekształceniu. W tym ostatnim przypadku dla planu przekształcenia, oświadczenia o przekształceniu i aktu założycielskiego wymagana jest przecież forma aktu notarialnego.

Biegli rewidenci

Myślę, że nie będzie problemu z biegłymi rewidentami. W ich przypadku tryb pracy zdalnej był praktykowany jeszcze przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Zatem na chwilę obecną przekształcenie w spółkę z o. o. w warunkach rozprzestrzeniającego się koronawirusa nadal jest możliwe.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Wiem, że niektórzy lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie noszą się z zamiarem przekształcenia tych praktyk w podmioty lecznicze.

Z różnych powodów. Najważniejsze to:

 1. podmiot leczniczy może zatrudniać innych lekarzy, natomiast lekarz działający w ramach praktyki lekarskiej nie może,
 2. kontrakty z NFZ – zawarcie niektórych umów przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki leczniczej jest niemożliwe.

Od czego warto zacząć przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy?

Od wyboru formy działalności. Można wybrać spośród między innymi następujących form:

 1. jednoosobowa działalność gospodarcza – wpis do CEIDG,
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. spółka jawna,
 4. spółka cywilna,
 5. spółka partnerska.

Następnym krokiem jest – zgodnie z wyborem – rejestracja podmiotu w CEIDG lub w KRS. Dokonując wyboru formy udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiedz sobie między innymi na następujące pytania:

 1. czy masz zamiar zatrudniać w ramach podmiotu leczniczego innych lekarzy?
 2. czy oprócz podmiotu leczniczego masz zamiar prowadzić praktykę lekarską?
 3. czy prowadząc podmiot leczniczy masz zamiar zatrudnić się jako pracownik w innym podmiocie leczniczym?
 4. czy przewidujesz w przyszłości zaprosić do współpracy inne osoby?

Po rejestracji podmiotu w CEIDG lub w KRS podmiot ten powinien zapewnić sobie pomieszczenia, gdzie będzie wykonywana działalność lecznicza. Pomieszczenia powinny spełniać warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne, instalacyjne opisane w rozporządzeniach.

Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy ubezpieczenia OC – ma ona objąć szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ostatnim krokiem będzie złożenie wniosku o wpis podmiotu leczniczego do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Wojewoda ma obowiązek dokonania wpisu w terminie 30 dni od prawidłowego złożenia wniosku.

Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Jeżeli wojewoda nie dokonał wpisu po upływie 30 dni od prawidłowego złożenia wniosku, działalność leczniczą można zacząć po upływie 40 dni od złożenia wniosku – po uprzednim zawiadomieniu wojewody na piśmie o rozpoczęciu działalności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com