Skontaktuj się

Przekształcenie działalności w spółkę a zwrot funduszy unijnych

Marcin Bartyński            06 lutego 2019            Komentarze (0)

Przed chwilą alert google poinformował mnie o nowym artykule Rzplitej pt. Czy sukcesja firmy może wpływać na wykorzystane fundusze unijne. Artykuł zawiera także rozważania o tym, czy po przekształceniu jdg w sp. z o. o. powstaje obowiązek zwrotu dotacji. Polecam lekturę.

Ja ze swojej strony dodam, że przed rozpoczęciem przekształcenia warto wczytać się w umowę o dofinansowanie. W jednej obsługiwanych przeze mnie spraw klient pokazał mi taką umowę. Umowa przewidywała obowiązek uzyskania zgody instytucji dofinansowującej na przekształcenie – pod rygorem zwrotu dotacji.

Dobrym pomysłem jest także dowiedzieć się w instytucji dofinansowującej, jaki wpływ na dotację będzie miało przekształcenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w sp. z o. o.

Marcin Bartyński            21 stycznia 2019            Komentarze (0)

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o.

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. być może nie jest tak medialne, jak nagłaśniane pożary na wysypiskach śmieci. Przykładowo przed świętami Bożego Narodzenia ogólnopolskie media podawały komunikaty o wielkim pożarze we Wrocławiu. Płonęły między innymi odpady budowlane, takie jak styropian, plastikowe ramy okienne. W akcji gaśniczej uczestniczyło prawie czterdzieści zastępów straży pożarnej.

Jednocześnie ustawodawca dokręca śrubę zakładom przetwarzania odpadów, wprowadzając raz po raz nowe regulacje. Na szczęście przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. nadal jest możliwe.

Przekształcenie w spółkę z o. o. a zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania odpadów wiedzą, jak wyboista jest droga do uzyskania zezwolenia. Kontrola instalacji przez WIOŚ, powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Potem pojawia się wymóg zawarcia w formie aktu notarialnego umowy dzierżawy nieruchomości, na której mają być zbierane i przetwarzane odpady (i koszty z tym związane). Wszystkie te niedogodności sprawiają, że w pewnych okolicznościach przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. staje się atrakcyjne. W szczególności w razie zamiaru zbycia zakładu przetwarzania odpadów.

Wykorzystanie instytucji przekształcenia w ramach transakcji zbycia zakładu przetwarzania opadów ma tę podstawową zaletę, że nabywca nie będzie musiał ponownie ubiegać się o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Nie będzie musiał przechodzić przez kontrole WIOŚ i Straży Pożarnej. Ponadto nie będzie potrzeby ponownego zawierania umowy dzierżawy. Spółce przekształconej będą przysługiwać prawa wynikające z decyzji czy umowy dzierżawy.

Zazwyczaj po przekształceniu przedsiębiorcy składają wnioski o zmianę w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów – w zakresie uprawnionego podmiotu. Wnoszą o wpisanie w decyzji danych spółki w miejsce danych przedsiębiorcy przekształcanego.

Aktualizacja wpisu w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami

Ustawa o odpadach nakłada na zakład przetwarzania odpadów niewielki obowiązek administracyjny, który jest związany z przekształceniem. Mianowicie spółka w terminie 30 dni od przekształcenia powinna dokonać aktualizacji wpisu w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami.

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. sp. komandytową

Całą procedurę można pociągnąć jeszcze dalej i przekształcić zakład przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. sp. komandytową. O tym, jak to zrobić, opowiadałem we wpisie Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie stacji benzynowej w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            10 grudnia 2018            Komentarze (1)

Przekształcenie stacji benzynowej w spółkę z o. o.

Kilka tygodni temu zakończyło się obsługiwane przeze mnie przekształcenie stacji benzynowej w spółkę z o. o.  Na szczęście wszystko poszło gładko, pani w sekretariacie sądu była bardzo miła i rejestracja spółki odbyła się bez żadnych problemów. Jednak przekształcenie stacji nie kończy się na rejestracji spółki. Po rejestracji spółka musi jeszcze wykonać szereg obowiązków.

Przekształcenie stacji benzynowej w spółkę z o. o.

Po pierwsze, koncesja na obrót paliwami

Zgodnie z Prawem energetycznym wszelkie zmiany w koncesji w zakresie oznaczenia podmiotu, jego numeru w KRS, wymagają złożenia wniosku o zmianę koncesji w zakresie tych zmian. Taki wniosek powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców.

Po drugie, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Tę kwestię reguluje ustawa o podatku akcyzowym. Spółka ma obowiązek zgłosić naczelnikowi urzędu celnego zmiany – w terminie 7 dni od rejestracji. Warto zwrócić uwagę, że ustawa nakłada na stację pewne obowiązki jeszcze przed rejestracją.

Po trzecie, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

W tym przypadku terminy są trochę dłuższe. Spółka ma 14 dni na dokonanie odpowiednich zgłoszeń do urzędu miasta lub urzędu gminy. Niedotrzymanie tego terminu grozi utratą zezwolenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jak długo trwa przekształcenie?

Marcin Bartyński            06 grudnia 2018            Komentarze (0)

W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie Czytelnik bloga z pytaniem, jak długo trwa procedura przekształcenia. Zależało mu na tym, żeby do końca lutego zarejestrować nową spółkę. Czy jest szansa, żeby zdążyć?

Jak długo trwa przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o.?

Standardowo przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. trwa ok. 2-3 miesiące. Wszystko jednak zależy od sprawności sądu, który musi najpierw powołać biegłego, a potem zarejestrować spółkę. Niebagatelne znaczenia ma także sprawność biura rachunkowego, które jest odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdania finansowego i wyceny składników majątku. Najszybsze przekształcenie, jakie udało mi się przeprowadzić, zajęło ok. półtora miesiąca – opowiedziałem o nim tutaj.

Jak długa trwa przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową?

W przypadku przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową mamy do czynienia z dwoma przekształceniami. Najpierw przekształcenie w sp. z o. o., potem przekształcenie sp. z o. o. w sp. komandytową. Powoduje to odpowiednie wydłużenie całej procedury do ok. 5-6 miesięcy. Teoretycznie można się spiąć i przejść przez procedurę trochę szybciej. Skuteczne przyspieszenie procedury będzie zależeć od:

  • po pierwsze, sprawnego działania biura rachunkowego,
  • po drugie, sprawnego działania osoby koordynującej proces przekształcenia,
  • następnie sprawnego przygotowania opinii przez biegłego rewidenta
  • wreszcie sprawnego działania sądu rejestrowego, na co może mieć ograniczony wpływ osoba koordynująca przekształcenie.

Jak długo trwa przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową?

W związku z tym, że w tym przypadku nie ma potrzeby powoływania biegłego rewidenta, to procedurę przekształcenia można przeprowadzić nawet w jeden miesiąc.

***

Bardzo często decyzje przedsiębiorców o przekształceniu w spółkę są związane z rozwojem ich biznesu. Niekiedy rozwój biznesu pozwala na podjęcie decyzji o podbijaniu zagranicznych rynków, np. rynku ukraińskiego. Jeżeli i ty zastanawiasz się nad otwarciem firmy na Ukrainie, to polecam bloga pisanego przez ukraińskiego prawnika dla polskich przedsiębiorców: Jak założyć firmę na Ukrainie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Co powinien zawierać plan przekształcenia działalności w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            19 listopada 2018            Komentarze (0)

Plan przekształcenia działalności w spółkę z o. o. powinien mieć formę aktu notarialnego

Nie będzie wystarczaPlan przekształcenia działalności w spółkę z o. o.ć zwykła forma pisemna. Taksa notarialna wynosi 200 zł + VAT.

Po pierwsze, wartość bilansowa

Podstawową informacją, która powinna znaleźć się w planie przekształcenia, jest wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy. Tę wartość wyczytuję zwykle z dokumentów przygotowanych przez biuro rachunkowe klienta – ze sprawozdania finansowego i wyceny składników majątku. Jeżeli w projekcie planu przekształcenia nie zamieściłbym wartości bilansowej, to na ostatnim etapie przekształcenia sąd oddaliłby wniosek o rejestrację spółki.

Teoretycznie wartość bilansową możesz określić na dowolny dzień miesiąca kalendarzowego. Zwykle jednak wartość określa się na ostatni dzień miesiąca, rzadziej na pierwszy dzień. Pewną istotną kwestię dotyczącą wartości bilansowej poruszyłem jakiś czas temu w artykule Nie spóźnij się z planem przekształcenia.

Po drugie, samochody przedsiębiorcy przekształcanego

Jeżeli w majątku przedsiębiorcy przekształcanego znajdują się samochody, to niewłaściwe sporządzenie planu przekształcenia lub pozostałych dokumentów może po przekształceniu powodować problemy. Zdarza się, że starostwa powiatowe odmawiają ujawniania w dowodach rejestracyjnych danych spółki przekształconej. Aby tych problemów uniknąć, warto w planie przekształcenia (i w pozostałej dokumentacji) opisać pojazdy znajdujące się w majątku przedsiębiorcy.

Po trzecie, nieruchomości przedsiębiorcy przekształcanego

Podobne problemy, co z pojazdami, mogą pojawić się także z nieruchomościami. Jeżeli nie opiszesz prawidłowo nieruchomości w planie przekształcenia, to sąd wieczystoksięgowy może odmówić po przekształceniu ujawnienia w księdze wieczystej spółki. Opowiadałem już o tym na blogu we wpisie Dlaczego sąd wieczystoksięgowy odmówił wpisania do KW spółki przekształconej?

Po czwarte, dane małżonka przedsiębiorcy przekształcanego

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich przedsiębiorstwo często jest objęte wspólnością majątkową małżeńską. A jeżeli tak, to przekształcenie tego przedsiębiorstwa w spółkę z o. o. wymaga zgody małżonka. I to w formie aktu notarialnego. Czy jednak plan przekształcenia działalności w spółkę z o. o. jest właściwym dokumentem, w którym taka zgoda może być udzielona?

W końcu: załączniki do planu przekształcenia

Na końcu planu przekształcenia wymieniamy załączniki. Załącznikami do planu przekształcenia są projekty następujących dokumentów: oświadczenie o przekształceniu oraz akt założycielski. Przepisy wymagają również, żeby do planu przekształcenia załączyć: sprawozdanie finansowe i wycenę składników majątku. Żaden z tych załączników nie musi mieć formy aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com