Skontaktuj się

maj 2013

Czasami spotykam się z pytaniem, czy można sprzedać/kupić udziały w spółce z o. o. za pośrednictwem pełnomocnika. Odpowiadam: nie ma żadnych przeszkód, aby ustanowić pełnomocnika dla takiej czynności. Należy jednak pamiętać o tym, że pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Sam dokument nie musi mieć formy aktu notarialnego – pełnomocnictwo […]

Plan przekształcenia – wzór

Marcin Bartyński31 maja 201316 komentarzy

Tutaj opisałem procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o. o. Jednym z elementów tej procedury jest sporządzenie planu przekształcenia. Plan przekształcenia powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Koszt jego sporządzenia powinien wynieść nie więcej, niż 246 zł (200 zł -taksa notarialna; 46 zł – podatek VAT). Dodatkowo za wypis notariusz pobierze nie więcej niż […]

Automatyczne umorzenie udziałów

Marcin Bartyński28 maja 2013Komentarze (0)

Umowa spółki może stanowić, że po zaistnieniu określonego zdarzenia udziały wspólnika ulegają umorzeniu (unicestwieniu). Tym zdarzeniem może być np. zmiana przedmiotu działalności spółki, złożenie przez wspólnika oświadczenia o wystąpieniu ze spółki (piszę o tym w poście „Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy spółki?„), sprawozdanie finansowe przez trzy kolejne lata obrotowe wskazuje, że spółka ponosi straty, niewniesienie […]

W poście Przekształcenie przedsiębiorcy w sp. z o. o. pisałem o tym, jak przekształcić przedsiębiorcę w spółkę z o. o. Przypomnijmy krótko, jakie są etapy przekształcenia: 1) sporządzenie planu przekształcenia i poddanie go badaniu przez biegłego rewidenta, 2) złożenie oświadczenia o przekształceniu oraz sporządzenie aktu założycielskiego (umowy spółki), 3) wpis do spółki do rejestru i wykreślenie […]

Jednoosobowa spółka z o. o.

Marcin Bartyński25 maja 2013Komentarze (0)

Czy jednoosobowa spółka z o. o. jest opłacalna? 1. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki (nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego). Jeżeli więc wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, spółkę może reprezentować tylko pełnomocnik. 2.Upraszczając, można powiedzieć, że umowy zawierane pomiędzy wspólnikiem a spółką powinny mieć formę […]