Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową – jak wybrać nazwę spółki?

Marcin Bartyński            15 października 2018            Komentarze (0)

W zeszłym miesiącu zwrócił się do mnie przedsiębiorca rozważający przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową. Poprosił mnie, żebym pomógł mu przejść przez procedurę przekształcenia. Zanim przystąpiliśmy do działania, rozrysowałem mu poszczególne fazy całego procesu:

 1. przekształcenie działalności w spółkę z o. o.,
 2. rejestracja nowej spółki z o. o. i nabycie przez nową spółkę części udziałów w spółce z o. o. przekształconej,
 3. przekształcenie spółki z o. o. w spółkę komandytową.

Bardziej szczegółowo o tych fazach opowiedziałem we wpisie Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową – krok po kroku.

Klientowi bardzo zależało na tym, żeby docelowa spółka komandytowa działała pod konkretną nazwą. Na potrzeby tego wpisu przyjmijmy, że spółka miała nosić nazwę Materiały Budowlane Wrocław sp. z o. o. sp. komandytowa.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową – nazwa spółki

Projektując nazwę spółki komandytowej, koniecznie trzeba pamiętać o jednym przepisie KSH. Konkretnie chodzi o przepis następujący:

„Firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) spółki  z o. o. będącej komplementariuszem”.

W konsekwencji jeżeli docelowo spółka komandytowa ma się nazywać Materiały Budowlane Wrocław sp. z o. o. sp. komandytowa, to znaczy, że spółka z o. o. utworzona w fazie drugiej przekształcenia powinna mieć nazwę:

„Materiały Budowlane Wrocław sp. z o. o.”

Na pierwszy rzut oka jest to mało istotny szczegół. Jednak dla mojego klienta miał on olbrzymie znaczenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w sp. z o. o. GITD może skrócić okres ważności licencji

Marcin Bartyński            11 października 2018            Komentarze (0)

Ponad dwa lata temu zamieściłem na blogu wpis poruszający zagadnienie ważności licencji transportowej w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o.

Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o.

We wpisie sprzed ponad dwóch lat omówiłem krótko sprawę, w której przedsiębiorca transportowy przed przystąpieniem Polski do UE otrzymał zezwolenie na transport międzynarodowy towarów na okres 48 lat – aż do 2052 r. Po przystąpieniu Polski do UE przekształcił się w spółkę z o. o. (było to w 2013 r.) i wystąpił do GITD o przeniesienie zezwolenia na spółkę.

Istotne w tej sprawie było to, że przed akcesją Polski do UE przepisy przewidywały, że zezwolenie może być udzielone nawet na 50 lat.

GITD zgodnie z wnioskiem licencję przeniósł na spółkę, jednak skrócił okres jej ważności do 10 lat – do 2023 r. Powołał się przy tym na obecnie obowiązujące przepisy unijne, które uprawniają do udzielenia licencji na międzynarodowy przewóz rzeczy na okres co najwyżej 10 lat.

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję GITD do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Przedsiębiorcy nie spodobało się to, że GITD skrócił okres ważności licencji. W skardze przedsiębiorca powołał się między innymi na konstytucyjną ochronę praw nabytych. Skoro wcześniej zostało mu udzielone zezwolenie na okres 48 lat, to organ przenoszący licencję na spółkę nie był uprawniony do skrócenia tego okresu. Sąd administracyjny przychylił się do tej argumentacji i uchylił decyzję tylko w części dotyczącej ustalenia okresu  jej ważności.

GITD zaskarżył wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego

I sprawę ostatecznie wygrał. NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji.

NSA szczegółowo uzasadnił, dlaczego skrócenie okresu ważności licencji nie godzi w ochronę praw nabytych. Licencja jest więc ważna do 2023 r.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą sprawą, to może sięgnąć do wyroku i uzasadnienia NSA. Sprawa toczyła się pod sygnaturą II GSK 1873/15.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o. o.

Marcin Bartyński            13 września 2018            Komentarze (0)

Dzisiaj kolega opowiadał mi o pewnym przedsiębiorcy, który rozważał przekształcenie działalności w spółkę z o. o. Ów przedsiębiorca w zasadzie był przekonany o konieczności przekształcenia, jednak ostatecznie nie zdecydował się na ten krok. Przyczyna była dość prozaiczna: zdaniem owego przedsiębiorcy wypłacanie pieniędzy z kasy spółki na swoje potrzeby jest znacznie bardziej skomplikowane, niż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy przedsiębiorca miał rację?

Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o. o.

Miał rację o tyle, że nie można wziąć karty, pójść do Biedronki i zapłacić za zakupy do domu ze spółkowego. Ale zapomniał o tym, że istnieje kilka sposób zapewniających wspólnikom stały dostęp do kasy spółki. Jest ich co najmniej kilka:

 • wspólnik może otrzymywać zaliczki na poczet dywidendy – jest to zdecydowanie najmniej korzystny podatkowo sposób wypłaty pieniędzy,
 • wspólnik może oddać spółce w najem swoją nieruchomość i czerpać zyski z tytułu czynszu,
 • wspólnik może czerpać zyski tytułem wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, kontraktu menedżerskiego,
 • jeżeli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu, to zgromadzenie wspólników może przyznać mu w drodze uchwały wynagrodzenie,
 • w umowie spółki można przewidzieć, że wspólnik ma spełniać na rzecz spółki „powtarzające się świadczenia niepieniężne” – może z tego tytułu żądać wynagrodzenia.

Istotne jest to, że wszystkie te sposoby zapewniają wspólnikowi stały dostęp do pieniędzy.

Na co uważać przy wypłacie pieniędzy z kasy spółki?

Bardzo często spółki zapominają, że w umowach zawieranych z członkami zarządu spółkę powinien reprezentować pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników – jest to podstawowy problem wielu spółek. Bez tego umowy są nieważne. Ponadto tam, gdzie jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, umowy powinny mieć formę aktu notarialnego. Moi klienci to wiedzą, bo im zawsze o tym mówię.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o. o.

Większość opisanych wyżej sposób wypłacania pieniędzy ze spółki to jednocześnie sposoby na unikanie podwójnego opodatkowania w spółce z o. o.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Niektóre słowa kluczowe w ciągu ostatnich 365 dni

Marcin Bartyński            06 września 2018            Komentarze (0)

Po jakich słowach kluczowych czytelnicy trafiali na bloga w ciągu ostatniego roku?

Sprzedaż apteki przekształcenie 2018. Jeżeli apteka jest prowadzona na podstawie zezwolenia, to od zeszłego roku jej sprzedaż z wykorzystaniem instytucji przekształcenia nie jest możliwa. Jednak transakcje sprzedaży apteki nadal można przeprowadzić – ale na innych zasadach. Opowiadałem o tym we wpisie: Jak sprzedać aptekę po nowelizacji prawa farmaceutycznego?

Ujemny bilans przedsiębiorstwa a przekształcenie. Moim zdaniem ujemny bilans nie jest przeszkodą do przekształcenia. Kiedyś referendarz sądowy odmówił mojemu klientowi wpisu do KRS właśnie z powodu ujemnego bilansu, jednak sporządzona przeze mnie skarga poskutkowała – spółka przekształcona została zarejestrowana. Sprawa została opisana we wpisie: Czy ujemna wartość bilansowa jest przeszkodą do przekształcenia?

Plan przekształcenia spółki cywilnej. Przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o. najczęściej plan przekształcenia nie jest niezbędny. Natomiast przy przekształceniu s. c. w sp z o. o. zawsze niezbędny jest biegły rewident (nawet wtedy, gdy nie sporządzamy planu przekształcenia).

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. sp. komandytową. Jak najbardziej możliwe. Najpierw przyjmujemy do spółki cywilnej kolejnego wspólnika – spółkę z o. o. Potem przekształcamy spółkę cywilną w spółkę komandytową i w ten sposób otrzymujemy spółkę z o. o. sp. komandytową. O innych tego typu przekształceniach opowiadałem we wpisach:

Czy po przekształceniu spółki z o. o. w jawną zmienia się NIP. Nie zmienia się ani NIP, ani REGON, natomiast zmienia się numer KRS. Na to pytanie odpowiadałem we wpisie Czy spółka po przekształceniu zachowa NIP i REGON?

Kupimy biuro rachunkowe. Największym problemem ze sprzedażą biura rachunkowego może okazać się konieczność aneksowania setek umów zawartych z klientami. Rozwiązaniem tego problemu może być najpierw przekształcenie biura rachunkowego w spółkę z o. o., a potem sprzedaż udziałów w spółce. Wspominałem o tym we wpisie Sprzedam biuro rachunkowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jak kupić/sprzedać aptekę po nowelizacji prawa farmaceutycznego?

Marcin Bartyński            23 lipca 2018            4 komentarze

Niedawno obsługiwałem transakcję sprzedaży apteki. Kilka dni temu trafił na moje biurko dokument wieńczący całą transakcję: decyzja WIF o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki na nabywcę. Decyzja liczy w sumie 5 stron A4.

Przed nowelizacją prawa farmaceutycznego sprzedaż apteki była bardziej skomplikowana. Nie przenosiło się zezwoleń, więc trzeba było skorzystać z instytucji przekształcenia apteki w spółkę z o. o. Po nowelizacji przekształcenie jest niemożliwe, ale za to ustawodawca wprowadził możliwość przeniesienia zezwolenia ze zbywcy na nabywcę.

 1. Przed nowelizacją prawa farmaceutycznego sprzedaż apteki opierała się na przekształceniu w spółkę z o. o., a potem sprzedaży udziałów w spółce z o. o. W zasadzie każdy mógł kupić aptekę.
 2. Nowelizacja wprawdzie mocno uprościła transakcję, nie ma już potrzeby (i możliwości) przekształcania w spółkę z o. o., jednak nie każdy może kupić aptekę. Nowelizacja znacznie zawęziła krąg osób, które mogą otrzymać zezwolenie na prowadzenie apteki.

Kto może zostać nabywcą apteki?

Nabywcą apteki mogą zostać dwie kategorie podmiotów:

 • osoba fizyczna – tylko farmaceuta posiadający prawo do wykonywania zawodu, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółka jawna lub spółka partnerska, w której wspólnikami są tylko farmaceuci posiadający prawo do wykonywania zawodu.

Kiedy farmaceuta nie może nabyć apteki?

Jednak nie każdy farmaceuta będzie mógł kupić aptekę. WIF nie przeniesienie zezwolenia, jeżeli:

 • farmaceuta jest już wspólnikiem w spółce lub spółkach, które łącznie prowadzą co najmniej cztery apteki ogólnodostępne,
 • farmaceuta prowadzi co najmniej cztery apteki ogólnodostępne.

Oczywiście, ustawa zawiera w tym zakresie także inne przepisy uniemożliwiające obchodzenie przepisów wyżej wymienionych.

Czy ograniczenia geograficzne lub demograficzne mają zastosowanie przy przenoszeniu zezwolenia

Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego nie można uzyskać nowego zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli:

 • liczba mieszkańców w danej gminie wynosi co najmniej 3 000 osób – w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną,
 • odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów.

Powyższe ograniczenia na szczęście nie dotyczą przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki. Można zatem ubiegać się o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki, pomimo że:

 • w gminie jest więcej niż 3 000 osób na jedną aptekę
 • odległość między aptekami wynosi mniej niż 500 metrów.

Jeżeli nie ma przeszkód (a zgodnie z ustawą ograniczenia geograficzne lub demograficzne nie są przeszkodą), to WIF nie ma prawa odmówić przeniesienia zezwolenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com