Sprzedam przychodnię – kilka porad, jak przeprowadzić transakcję sprzedaży przychodni

Marcin Bartyński            16 września 2017            Komentarze (0)

W Internecie pojawia się trochę ogłoszeń typu: sprzedam przychodnię, sprzedam przychodnię NZOZ. Podpowiadam, jak to zrobić, ponieważ transakcja sprzedaży NZOZ nie jest łatwą prawą.

Samo stworzenie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa nie jest proste, natomiast stworzenie umowy sprzedaży przychodni jest sprawą jeszcze trudniejszą. Jak przenieść na nabywcę prawa wynikające z odbioru SANEPIDu? Z wpisu przychodni do rejestru podmiotów leczniczych? Prawa i obowiązki wynikające z kontraktu zawartego z NFZ? Umowy z podwykonawcami?

Sprzedaż przychodni w oparciu o samą umowę sprzedaży przedsiębiorstwa jest możliwa, ale nie spowoduje automatycznego przeniesienia na nabywcę chociażby kontraktu zawartego z NFZ; decyzji administracyjnych; umów z podwykonawcami. Nabywca będzie musiał od nowa rejestrować podmiot leczniczy.

W takim przypadku może być problematyczne przepisanie kontraktu z NFZ na nabywcę. Czasami oddziały NFZ nie wyrażają zgody na aneksowanie kontraktów – upewnij się co do tej informacji i sprawdź, jak to wygląda w Twoim oddziale.

Aby nie tracić kontraktu z NFZ, warto rozważyć oparcie całej transakcji o przekształcenie przychodni w spółkę z o. o. Po przekształceniu spółka wstępuje co do zasady we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego podmiot leczniczy.

Cała transakcja powinna być zatem poprzedzona przekształceniem przychodni w spółkę z o. o.

Ile to może potrwać?

Standardowo przekształcenie zamyka się w okresie ok. 3 miesięcy. Często jednak da się szybciej. Najszybsze przekształcenie, które obsługiwałem, trwało 1,5 miesiąca – opowiadam o tym w artykule Szybkie przekształcenie. Wszystko zależy jednak od sądu i od okresu, w którym składa się wnioski. Nie polecam okresu przedwakacyjnego i wakacyjnego, bo wtedy do sądów spływają tysiące sprawozdań finansowych.

Po przekształceniu należałoby się zająć formalnościami typu zmiana wpisu w rejestrze podmiotów leczniczych, zgłoszenie faktu przekształcenia do NFZ itp.

Po załatwieniu tych wszystkich formalności można przystąpić do finału transakcji, tj. do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce z o. o. Moim zdaniem ze strony sprzedającego szalenie istotne jest dopilnowanie, żeby w chwili sprzedaży udziałów członek zarządu został odwołany ze swojej funkcji i żeby ten fakt został od razu zgłoszony do sądu rejestrowego.

Cała transakcja może być poprzedzona przedwstępną umową sprzedaży udziałów – jeszcze przed rozpoczęciem procesu przekształcenia. Taka umowa będzie zabezpieczać interesy kupującego zwłaszcza w sytuacji, gdy albo wyłożył wcześniej część ceny, albo ma partycypować w kosztach przekształcenia.

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG po przekształceniu

Marcin Bartyński            13 września 2017            2 komentarze

Niedawno przypominałem mojemu klientowi, który kilka miesięcy temu przekształcił się w spółkę z o. o., że nadal jego status w CEIDG jest oznaczony jako aktywny. On odpowiedział, że wie i że dostał nawet z urzędu miasta pismo informujące o konieczności dokonania zmian w CEIDG.

O co chodzi?

Otóż w chwili rejestracji spółki przekształconej w KRS dotychczasowy przedsiębiorca staje się jedynym wspólnikiem spółki. W tej chwili spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy. W tym dniu dotychczasowy przedsiębiorca przestaje prowadzić działalność gospodarczą, a w jego miejsce działalność zaczyna prowadzić spółka.

Fakt zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez dotychczasowego przedsiębiorcę powinien być odnotowany w CEIDG. Do tej pory odbywało się to w ten sposób, że Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego zgłaszała do CEIDG informację o wpisie spółki przekształconej do KRS. Miała na to 7 dni roboczych.

Następne minister właściwy do spraw gospodarki wydawał decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG. W związku z tym, że do ministerstwa miesięcznie wpływało z całej Polski po kilka tysięcy wniosków o wykreślenie z ewidencji lub o sprostowanie wpisu, często przedsiębiorca był wykreślany dopiero po kilku miesiącach od przekształcenia.

Od ponad półtora roku obowiązują jednak nowe zasady wykreślania przedsiębiorców z CEIDG w związku z przekształceniem. Otóż Centralna Informacja KRS ma nadal obowiązek niezwłocznego zgłoszenia do CEIDG informacji o przekształceniu. Po takim zgłoszeniu na stronie internetowej CEIDG pojawiają się następujące informacje:

 • data przekształcenia,
 • numer KRS po przekształceniu,
 • organ wprowadzający.

Dopisanie informacji przez KRS nie zwalnia jednak przedsiębiorcy z wykreślenia wpisu w CEDIG, ponieważ inne jego dane w ewidencji nie zmienią się. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi stosownych zmian, to oprócz informacji o przekształceniu na stronie CEIDG będą widniały między innymi takie dane:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 2002-08-01,
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej: –
 • status indywidualnej działalności gospodarczej: aktywny, co jest ewidentną nieprawdą.

Przedsiębiorca powinien zatem wykreślić się z CEIDG poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu. Wówczas na stronie CEIDG pojawią się nowe dane:

 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej: 2017-09-13,
 • status indywidualnej działalności gospodarczej: Wykreślony,
 • podstawa prawna do wykreślenia: Przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową.

Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            12 września 2017            Komentarze (0)

Ostatnim wpisem rozpocząłem nowy cykl na blogu – każdy wpis w ramach cyklu przypomina artykuły opublikowane na blogu dotyczące przekształcenia przedsiębiorców działających w danej branży. Ostatnio przypominałem wpisy dotyczące przekształceń przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dzisiaj przypominam artykuły o przedsiębiorcach transportowych.

W pierwszym półroczu funkcjonowania bloga opublikowałem wpis Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o. Wyjaśniam w nim, że licencja transportowa nie przechodzi z mocy prawa z przedsiębiorcy na spółkę przekształconą. Do przeniesienia praw wynikających z licencji transportowej potrzebna jest decyzja administracyjna organu, który wydał licencję. Uwaga! Spółka nabywa prawa z licencji transportowej dopiero na mocy decyzji administracyjnej, która niekoniecznie musi być wydana w chwili przekształcenia.

Zdecydowanie najpopularniejszym wpisem był artykuł zatytułowany: Czy licencję transportową można wnieść aportem do spółki? Czy można licencję przenieść na spółkę? Otóż nie można, gdyż w prawie administracyjnym obowiązuje zasada nieprzenoszenia decyzji administracyjnych na inne podmioty. Oczywiście, są wyjątki od tej zasady, ale muszą one być wyrażone wprost w ustawie. Przedsiębiorcy transportowi nie mogą przenosić pomiędzy sobą licencji transportowych. Ustawa o transporcie drogowym daje jednak uprawnienie GITD do przenoszenia licencji na inny podmiot w razie:

 • śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
 • połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z KSH, albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję

Przeniesienie licencji transportowej na innego przedsiębiorcę. Czy jest możliwe? Nie jest – z przyczyn, o których pisałem wyżej. Jeżeli w prawie administracyjnym nie ma przepisu, który zezwalałby na takie transakcje (jak np. prawo budowlane dopuszczające przeniesienie pozwolenia na budowę), to nie ma takiej możliwości. Chyba że: zbywca licencji przekształci się w spółkę z o. o., wystąpi do właściwego organu o przeniesienie licencji na spółkę przekształconą (prawo transportowe pozwala na to), a następnie sprzeda spółkę nabywcy.

Często wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki jest opcją tańszą niż przekształcenie. Jednak nie zawsze tak jest. Opowiadam o tym we wpisie O przedsiębiorcach transportowych – sytuacje, gdy przekształcenie jest opcją tańszą niż wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki. Wszystko to przez koszty uzyskania nowej licencji. Koszt uzyskania nowej licencji wspólnotowej to kwota 4000 zł lub 8000 zł. Tą kwotę będziesz musiał wyłożyć w przypadku ubiegania się o nową licencję w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa transportowego do spółki z o. o. Jednak w przypadku przekształcenia koszt przepisania decyzji na spółkę to tylko 10% powyższej kwoty.

Ostatni wpis jest najmniej popularny, a zarazem najciekawszy. Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego. Czy GITD ma prawo skracać okres licencji? Chodzi o to, że przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej licencje transportowe na wykonywanie transportu międzynarodowego były udzielane nawet na okresy pięćdziesięcioletnie. Po akcesji ten maksymalny okres zmniejszył się do dziesięciu lat. Otóż wpis opowiada o przedsiębiorcy transportowym, który przed majem 2004 r. (data przystąpienia Polski do UE), otrzymał licencję na 48 lat. W 2013 r. przekształcił się w spółkę z o. o. i wystąpił do GIDT o przeniesienie licencji na spółkę. Licencja została przeniesiona, jednakże na okres 10 lat. Spółka uznała, że  GITD naruszył zasadę ochrony praw nabytych i między innymi na tej podstawie wniosła skargę od wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd przyznał spółce rację i w całości podzielił jej argumentację. Wpis został zakończony na tym, że GITD zaskarżył wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dzisiaj wiemy, że NSA rozstrzygnął tę sprawę i – niestety – uchylił wyrok sądu wojewódzkiego. Stwierdził, że nie było naruszenia ochrony praw nabytych, a GITD miał obowiązek w chwili przenoszenia licencji stosować przepisy aktualnie obowiązujące, a nie stare (obowiązujące w czasie wydawania licencji w 2004 r.).

O koncesji na sprzedaż alkoholu przy przekształceniach w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            09 września 2017            Komentarze (0)

Chciałbym dzisiaj przypomnieć kilka wpisów na blogu opowiadających o przekształceniu przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na sprzedaż alkoholu.

Kiedyś nawiązałem współpracę z przedsiębiorcą, który chciał kupić sklep z koncesją na sprzedaż alkoholu. Bał się jednak, że taka prosta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa doprowadzi do utraty koncesji. I miał rację. Aby uniknąć utraty koncesji, należało skorzystać z instytucji przekształcenia działalności w spółkę z o. o. Przystąpiliśmy do działania – przygotowałem klientowi przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, potem pomogłem przekształcić sklep w spółkę z o. o., a całą transakcję zwieńczyła umowa sprzedaży udziałów i zgłoszenie nowych wspólników do KRS. To wszystko opisałem w artykule O tym, jak pomogłem mojemu klientowi kupić sklep z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu. Klient był chyba zadowolony ze współpracy, bo do dzisiaj podsyła mi różne sprawy.

Bardzo ważny jest artykuł o tym, jak nie utracić zezwolenia na sprzedaż alkoholu po przekształceniu. Istotne, żeby zgłosić fakt przekształcenia do właściwego urzędu w terminie 14 dni od przekształcenia. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, urząd będzie musiał cofnąć zezwolenie.

Natomiast najpopularniejszym wpisem z branży alkoholowej jest ten, który ostrzega przez przyjmowaniem do spółki cywilnej nowych wspólników. Grozi to wygaśnięciem zezwolenia. Więcej w artykule: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. a koncesja na sprzedaż alkoholu.

Referencje

Marcin Bartyński            05 września 2017            Komentarze (0)

Kilka dni temu zadzwonił do mnie jeden z czytelników, który szukał doświadczonego prawnika do pomocy przy przekształceniu. Mówił, że niedawno zakończył współpracę z innym prawnikiem, który utrzymywał, że ma doświadczenie w tym zakresie, ale okazało się, że ów prawnik dopiero uczył się przekształcenia na sprawie czytelnika.

Dlatego też zostałem poproszony o przedstawienie referencji przez obsłużonych przeze mnie przedsiębiorców. Zwróciłem się zatem do kilku moich klientów. Jeden z nich po około godzinie przesłał mi taką oto laurkę:

Niniejszym zaświadczam, że Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński obsługiwała moją firmę przy przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o. o.

Operacja przekształcenia przebiegła sprawnie, jestem w pełni zadowolony ze współpracy z Panem Bartyńskim i zdecydowanie polecam jego Kancelarię.

W ciągu kilku dni odpowiedzieli wszyscy klienci, których poprosiłem o rekomendacje – wszyscy wyrazili zgodę na przekazanie ich kontaktów telefonicznych, a ostatnie referencje wpłynęły dzisiaj. Wczoraj zadzwonił klient i przepraszał, że z powodu nadmiaru obowiązków nie mógł referencji wysłać natychmiast.

Z dużym prawdopodobieństwem mogę zatem stwierdzić, że jeżeli zdecydujesz się na współpracę ze mną w zakresie przekształcenia, będziesz zadowolony z obsługi.